Bioisosteric 5-oxa/aza analogues of ipomoeassin F uncover an H-bonding activity cliff and more

by Zong, Guanghui; Hu, Zhijian; Sun, Xianwei; Bhakta, Rima; Whisenhunt, Lucas; Shi, Wei