A smart bioscaffold of nanowires for monitoring proteins

by Chen, Feng; Dong, Wenjun; Zhang, Tierui; Ali, Syed; Duhart, Helen M.; Tian, Z. Ryan