Synthesis and photolysis of 9-[(eta(5)-cyclopentadienyl)dicarbonyl iron]-10-(phenylethenyl)-eta(1)-phenanthrene.

by Simpson, L. S.; Allison, N. T.