Real-time imaging of laser-induced nanowelding of silver nanoparticles in solution

by Rogers, Ariel; Niyonshuti, Isabelle; Cai, Alice; Wang, Feng; Benamara, Mourad; Chen, Jingyi; Wang, Yong